112 Sosyal Ajansa Ho_ Geldiniz

Merak etmeyin, iyile_eceksiniz :) Buras1 bir sosyal medya Hastanesi. 0nternette insanlar1n aras1na kar1_mak istiyorsan1z bize bir görünürsünüz. 0nternetin kimyas1 farkl1d1r. Size bir reçete yazar1z. 0sterseniz a_1 yapar1z. Bu dünyada hemen çiçek açars1n1z...

Sayfan1z m1 ar1yor? Grubunuz mu bulan1k? Mesaj1n1z m1 yükseldi? O zaman sizi Acilden al1r1z. 0yile_ene kadar da ba_1n1zda dururuz.

Dilerseniz _imdi, hemen bir check-upla Ba_layabilirsinizücretsizdir.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yeni Doan Büyüme Ünitesi

Hastanemize youn ilgi ile yönetilen bölümlerinden biri Yeni Doan Büyüme Ünitesidir. Misafir markalar1m1z, sosyal medyaya gözlerini burada açar. Uzman hekimlerimiz taraf1ndan yeni doan markan1n sal1kl1 büyümesini salayacak bir geli_im metodu belirlenir. Misafir markam1z1n mevcut pazarlama stratejisine uyumlu olan bu metod, mü_teriler aras1nda olumlu reaksiyon yarat1r.

Misafir markam1z, sosyal medyada kendi ayaklar1 üzerinde durmaya ba_layana kadar sürekli mü_ahede alt1nda tutulur ve olumlu semptomlar kaydedilir.

Misafir markam1z, sosyal medyada sal1kl1 biçimde yer edindikten sonra dilerse Kliniimizin sürekli kontrol ve geli_im programlar1ndan ömür boyu faydalanabilir.

Yeni Doan Büyüme Ünitesi'ne kay1t olmak için telefon numaran1z1 b1rak1n, size randevu verelim.

Hemen Kay1t 0çin T1klay1n1z

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yeni Doan Büyüme Ünitesi

Wom 'word of mouth' çok h1zl1 hareket eden bir virüstür. 0nsanlar aras1nda konu_ma ve payla_1m arac1l11yla yay1larak viral semptomlar sergiler. 0yi huylusu insanlarda kocaman gülücüklere sebep olurken, kötü huylusu can s1k1c1 etkilere yol açabilir. Biz, Klinik'te bu virüsü kontrol alt1na almay1 ba_ard1k ve insanl11n yarar1na çevirdik.

Womoloji bölümümüze ba_vuran misafir markalar önce detayl1 bir muayeneden geçer. Bu muayene sonucunda Wom virüsünün endikasyon gösterecei, markan1n dikkat çekici karakter özellikleri ve ilgi çekici içeriini ta_1yan dokular belirlenir. Bu dokulardan, insanlar aras1nda merak uyand1rmaya ve konu_ulmaya elveri_li bir wom virüsü üretilir. Bu virüs operatör hekimlerimiz taraf1ndan en kalabal1k sosyal mecralarda insanlarla birebir konu_mak, payla_mak ve herkesin görebilecei yerlere seslenmek suretiyle h1zla yay1l1r.

Womoloji servisimize giri_ için telefon numaran1z1 b1rak1n, size yak1n tarihte randevu verelim.

Hemen Kay1t 0çin T1klay1n1z

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yeni Doan Büyüme Ünitesi

Misafirlerimizi sosyalle_tirmek için çe_itli metodolojilerden faydalan1r1z. Misafir markam1z1n kampanyas1na, ürününe veya dorudan kendisine kapsaml1 bir muayene yapar1z. Bunun sonucunda en doru teknolojiye sahip metod(lar) belirlenir ve uygulama evresine geçilir.

Kliniimizin ara_t1rma birimi, internet dünyas1na her gün bir yenisi eklenen sosyal medya araçlar1n1 takip alt1nda tutar ve yeni metodlar1 uygulamaya al1r.

Bu servisimize giri_ için telefon numaran1z1 b1rak1n, size en yak1n tarihte randevu verelim.
Sosyal Dahiliye servisi, öncelikli olarak 4 temel metodu misafilerinin ihtiyaçlar1na yönelik uygular.

Hemen Kay1t 0çin T1klay1n1z

Yeni Doan Büyüme Ünitesi

Ölçüm Laboratuar1m1z, misafir markalar1m1z1n iyi'le_me sürecinde etkin faaliyetlerin izlendii yerdir. Sosyal Medyada, haber sitelerinde sizinle ilgili olan bitenler, sorun ç1karan bula_1c1lar veya gözden kaç1r1lmamas1 gereken iyi geli_meler hassasiyetle analiz edilir ve raporlan1r.

Laboraturar1m1zda tüm analizler teknolojinin son imkanlar1na sahip yaz1l1m ünitelerinde gerçekle_ir. Her 10 dakikada bir tüm mecra kanallar1 taran1r ve anahtar kelime antikorlar1 sayesinde markan1z, ürününüz, kampanyan1z, _irket çal1_anlar1n1z veya rakipleriniz hakk1nda konu_ulanlar, olu_turulan içerikler raporlan1r. Olumsuz durumlarda dilerseniz Kliniimiz acil müdahale birimini sizin için harekete geçirebilir.

Monitoring ve ölçümleme ihtiyaçlar1n1z için Ölçüm Laboratuar1m1z kesintisiz hizmetinizde!

Ölçüm Laboratuar1m1z ve raporlama hizmetlerimiz için telefon numaran1z1 b1rak1n, size en yak1n tarihte randevu verelim.

Hemen Kay1t 0çin T1klay1n1z

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Yeni Doan Büyüme Ünitesi

Hastanemiz, misafirlerinin sosyal medyadaki etkinliinin yan1 s1ra estetik varl11n1 ve insanlarla kurduu ileti_im tonunu da gözetim alt1nda tutar, iyi'le_mesine yard1mc1 olur. Arama sonuçlar1nda doru s1ralarda ve doru biçimde görünmek için estetik müdahale yerinde bir tercihtir. Web sitelerinde konu_ulmaya ba_lanan bir markan1n kar_1la_abilecei olumsuzluklar1 da rehabilite etmek gerekebilir.

Estetik Küvezi & Rehabilitasyon servisimize giri_ için telefon numaran1z1 b1rak1n, size yak1n tarihte randevu verelim.

Kliniimizin bu servisi, üç ana birimde hizmet vermektedir. Sosyal Medya ve Arama Motorlar1
Markan1z, ürününüz veya kampanyan1z hakk1nda konu_ulduu andan itibaren arama motorlar1 bu yorumlar1 sonuçlarda gösterecektir.

" 0lgili birim, olumlu yorumlar1n ilk s1ralarda görünmesi, olumsuz yorumlar1n ise kayna1ndan kald1r1lmas1 için giri_imlerde bulunur.

" Arama sonuçlar1nda ilk s1ralara ç1kmak için uygulanacak tedaviler uzman hekimlerimiz taraf1ndan gerçekle_tirilir.Medya Takibi ve 0tibar Yönetimi
Sosyal mecralarda, bloglarda ve forumlarda konu_ulur olmak, internette var olman1n ilk evresidir. Ancak her varl1k %100 sal1kl1 olmayabilir.
" Klinik Ara_t1rma Birimi, misafirleri hakk1nda konu_ulanlar1 takip ederek diagnostik raporlar sunar.

" Beklenmedik etkiler görüldüünde ne _ekilde reaksiyon verilmesi gerektii konusunda tavsiyelerde bulunur ve istenirse rehabilitasyon süreci ba_lat1l1r.

Bu süreçte, olumsuz yorumlar1n kayna1 ara_t1r1l1r ve gerekirse ki_isel ileti_imle müdahale yöntemiyle olumsuzluklar1n inhibe edilmesi salan1r.Sosyal Medya 0leti_imi
Etkinlik düzenlemek, blogcularla bulu_mak ve mecralarda aktif ki_ilerin sayfalar1nda yer almak, h1zl1 reaksiyon gösteren ve advers etkisi bulunmayan bir yöntemdir. Ancak, kullan1c1lar ve profesyonellerin payla_1mda bulunduklar1 sayfalar kendi naturas1na sahip olduu için penetrasyon konusunda dikkatli olmak, yerle_ik düzeni bozmadan enjekte edilmek gerekir. Halk aras1nda reklam kokmamak olarak tabir edilen bu terapi süreci için kliniimiz, doru ki_ilerle doru yerlerde ileti_im kurulmas1na yön gösterir.
Hemen Kay1t 0çin T1klay1n1z

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Acil Servis

Misafirlerimizin acil müdahaleye ihtiyaç duyduu tipik rahats1zl1klar aras1nda, üye/takipçi say1s1 dü_en sosyal medya sayfalar1 ve aniden ba_layan olumsuz yorum ve spam dalgalanmalar1 yer al1r.

Misafirlerimiz, tüm servislerimizden öncelikli ve h1zla netice almak isterse yine Acil Servis'e ba_vururlar. Acil servisimiz çabucak tedavi sürecini ba_lat1r, öncelikle olumsuz semptomlar1n giderilmesini salar. Ard1ndan tam iyi'le_me süreci, terapi ve uygulamalarla uzman hekimler gözetiminde gerçekle_ir.

Buras1, gerçek insanlardan olu_an, ya_ayan bir organizmad1r. Kan uyu_mazl11 olduunda , organizma, yabanc1 formasyonlar1 d1_lamak ister. Hakk1nda olumsuz yorumlar gerçekle_en, kötü konu_ulan markalar bu nedenle olay yerinde müdahaleye ihtiyaç duyar.

@mbulans hizmetimiz, ilgili olay mahalline deneyimli hekimlerimizi ula_t1r1r, sendromu gerçek insanlarla ileti_im kurarak te_his eder ve tedavi sürecini yerinde ba_lat1r.

Hemen Kay1t 0çin T1klay1n1z

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

112media.com
Ambülans hizmeti almak istiyorum

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

112media.com

Sosyal mecraya içerik katk1s1 sunmak için kullan1l1r. 0nsanlar taraf1ndan markaya ula_1m kanallar1n1 açarak taze içerik salar.

112media.com

Misafirlerimizin kurumsal kimliini tamamlayacak bir blog, kliniimiz taraf1ndan yap1land1r1l1r, estetik düzenlemeler tamamlan1r, gerekli araçlar eklenir ve prodüktif hale getirilir. Misafirlerimiz, uzman hekimlerimizin içerik tavsiyelerine bal1 olarak blog'lar1n1 beslemeye ba_lar. Gelen yorumlar1n deerlendirilmesi konusunda her zaman uzman hekimlerimize dan1_1labilir.

112media.com

Yeni ürün, kampanya ve tan1t1m evreleri öncesi veri toplamak için kullan1l1r.

112media.com

Kliniimizde, misafir markalar1m1z1n ürün, kampanya ve tan1t1m belirtileri dorultusunda online anket haz1rlan1r, anketlerin yay1lmas1 salan1r ve reaksiyonlar deerlendirilir.

112media.com

Facebook, Twitter, FriendFeed, Stumble Upon, Ek_isözlük, Xing, Linked In gibi bile_enler içerir. Sosyal mecra ile en h1zl1 reaksiyona giren metoddur. Potansiyel mü_terilerin beeni reseptörlerini dorudan etkileyerek olumsuz görü_leri h1zla inhibe eder, olumlu görü_ ve memnuniyet inflamasyonu salar.

112media.com

Markalar1n, potansiyel mü_terileri ve sosyal mecra gruplar1 ile dorudan, samimi ileti_im kurmas1 gereken hallerde kullan1l1r. Düzenli kullan1ld11 takdirde kal1c1 etki gösterir.

112media.com

Web sitelerine, blog'lara ve masaüstlerine entegre edilen minör programlard1r. Güncel bilgi ak1_1 salayan, reprodüktif bir metoddur. Bilgiyi kullan1c1ya dorudan ula_t1rd11 için içerik ve güncellikten kopma, yorgunluk gibi durumlara rezistans gösterir.

112media.com

Markalar1n, mü_terinin sürekli gözü önünde bulunmas1 istendiinde kullan1l1r. Hekimler taraf1ndan önerilmi_ olmal1d1r. Etkinlik ve kampanya süreçlerinde ileti_imi h1zland1rabilir. '0çerikle pazarlama' yöntemleri için uygundur.

112media.com

Facebook, iPhone, Blackberry aplikasyonlar1 ve masaüstü uygulamalar1n1n plantasyonu, son kullan1c1n1n ilgisini çekecek içerikle meydana getirilir ve marka alg1s1 enjekte edilerek kullan1ma sunulur.

Acil Servis Formu

Acil müdahaleye ihtiyaç duyuyorsan1z formumuzu doldurun, ilgili sosyal mecra mahalline deneyimli hekimlerimizi ula_t1ral1m.

Firma Ad1: Telefon: Web adresi:
Ad1n1z: E-Posta: GSM:
Mesaj1n1z:
Te_ekkürler, Form Gönderildi.
Form Gönderilirken Hata Olu_tu!
Form Alanlar1n1 Eksiksiz Olarak Doldurunuz!
Gönder

 Fevziçakmak Mah. Aykent San. Sit.
10679 Sk. Karatay/KONYA/TURKIYE

 

+90 (850) 302 2009
+90 (332) 233 7923
+90 (850) 302 2009
info@112media.com